گفت: زن بره سرکار دنبال یللی تللی بعد بچه تو مهدکودک بزرگ بشه؟

در یک جمله بخشی از جهان بینی ش رو افشا و تشریح کرده بود.

باید تشکر میکردم ازین بابت و کردم.