از خودم می پرسم تو چرا انقدر خوبی؛

و هیچ دلیل قانع کننده ای پیدا نمیکنم :-)

*عنوان از سعدی