گاهی انقدر خسته میشم فکر میکنم کاش میشد زندگی رو رها کرد و رفت مرخصی؛ جایی غیر از این دنیا.