گسترش جوامع نبود که کوچ را از رونق انداخت و مردم را یکجانشین کرد. مرد میتوانست روی هر تخته سنگی بخوابد. هر جا آذوقه و میوه و شکار بود بماند. اما حوا آمد و مرد دیگر آدم سابق نشد.به ساعتش نگاه میکرد و اشتیاقِ به خانه رفتن داشت.قبل از حوا در بود پنجره بود دیوار بود اما اینها همه بی او نامش خانه نبود.