شده دلتنگ بشید برای آدم هایی که کنارشون زندگی میکنید؟

من دقیقا به همین حال دچارم امروز!