در کسری از ثانیه همه رفتند در حیاط که برف را تماشا کنند. نه همدلانه که مصداق حقیقی یک بیشعور داد زدم: کی گفت بی اجازه بیاید بیرون؟ سریع برگردین.
بعدش؟ از خودم متنفر شدم که این همه خالی از شعور رفتار کردم.