به نظرم صمیمیت محصولِ زمانی هست که از عمر یک ارتباط گذشته.

به صمیمیت هایی که با باج خواستن و باج دادن عاطفی ایجاد بشه مشکل دارم.