تو بتی هستی که شفا نمیدهد اما دل می برد و من ابراهیمی که دل به بتی سپرده و میخواهد تبرش را گم کند.

*عنوان از دکتر قیصر امین پور