کمال گرایی به تنهایی باعث نمیشود کسی به بهشت برود اما افراد دارای این ویژگی با وسواس بی نقص بودن میتوانند اوضاع را برای دیگران جهنم کنند.