سالنامه های ۹۷ کم کم دارد دست به دست میشود اما این پنجاه و چند روز باقی مانده برگه ی باطله نیستند.