گفت راضی هستی از شرایطت؟ گفتم همه چی برام غریبه ست ناراضی نیستم. اگر یه شوخی بود خوب بود اما واقعیت خوشایندی نیست انگار اشتباه شده.