دوستت دارم ولی بهت اعتماد ندارم.

به آدمی که میدونه گرگ می دره و میره نزدیک؛ چون دونسته هات به کارت نمیاد.

به آدمی که خطاهای تکراری داره...