اندیلا میخواند : oh ma douce souffrance

و من به تو فکر میکنم.