بعد از شام رفت روی مبل و دست چربش رو چسبوند روی آینه. حالا یک هفته ست آینه رو که گردگیری میکنم مراقبم جای انگشتهای کوچولوش پاک نشه :)

عنوان از دکتر شفیعی کدکنی