از اونجا که دیکته نانوشته غلط نداره گاهی لازمه بابت غلط دیکته ای هایی که داریم از خودمون قدردانی کنیم که جرئت کردیم حتی به غلط دیکته نوشتیم !