ضمن تشکر از حلزون و لاک پشت که الگوهای مناسبِ خزیدن در خود و زمان خریدن برای بازسازی فردی هستند !!!