مرگ را میشود پذیرفت اگر مال خودم باشد. اما وقتی پای یکی که جان تر از جان خودم دوست دارمش در میان باشد و علم الکن و عاجز لبخند ملیح بزند....دست به دامن ماورا میشوم .
حتی منی که ارتباطم با او در حد یک آشنای دور است میروم نزدیکتر می ایستم تا بو بکشم نفسش را .