گفت: مهرسردی نکن!

پرسیدم یعنی چی؟

گفت: حرفی نزن ازت دلخور بشم؛ دور بشم.

باور میکنی وقت شنیدن تو به خودم غبطه میخورم؟!

*عنوان از بیدل دهلوی