فوتبال تماشا میکنه و وسط بازی یه کلوزآپ از زیدان می بینه. میگه کچل دوست داشتنی!
 علاقه و ارادت فقدان رو تبدیل به جذابیت و زیبایی میکنه.