اینکه هرکس  بی توجهی میکنه و رفتار تحقیرآمیز داره برای تو ایجاد جذابیت میکنه رفتار سالمی نیست اما سکوت میکنم چون میدونم میخوای به من بگی این شکوه عشق هست و من توان درک چنین شکوهی رو ندارم.