بی خداحافظی تماس را قطع کرد. دو انتخاب داشتم؛ بی توجهی کنم تا متوجه اشتباهش بشود که درباره یک خودشیفته امر محالی ست یا اینکه خودم تماس بگیرم و خطایش را فراموش کنم. انتخابم دومی بود چون دوستش داشتم و باور داشتم دوست داشتن پکیج هست.نمیشه فقط بخش های خوب یک انسان را دوست داشته باشیم.