داشت سوار ماشین میشد یکباره چشمش خورد به گوشه سپر‌. گفت: شکسته، چرا عوضش نکردی؟ گفتم خیلی معلوم نیست.جواب داد: معلومه؛ تو چشمت عادت کرده.