در جمع هایی که حضور مستمر داریم گاها شخصیتی را  بروز میدهیم که خلاء حضورش در جمع حس میشه. فعال، پرشور، ساکت و .... . لزوما نقشی که میپذیریم باب میل ما نیست . امشب داشتم به این موضوع درباره خودم فکر میکردم کسی که میخواستم بشوم با آنچه هستم حدفاصل فیروزه ای ملایم بود تا بنفش جیغ!