در ۲۶ سالگی بالاخره پیام شعر فوق را دریافتم؛ به حسن و عیبت اشراف داشته باش تا با شنیدنش از دیگران از خود بی خود نشوی.