صد سال بعد در کتاب تاریخ  از ما یک اسم عام می ماند به نام : مردم !