گفت : هیچ وقت همه چی رو تا آخرش نپرس!
گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی همین کاری که الان میکنی رو نکن ! حساس نشو وسواس نداشته باش چک لیست پر نکن. مثل بازجوها انقدر نپرس که تناقض ماجرا رو تو صورت آدمها بزنی.