تا امروز صبح که رفتم خشکشویی پیرهنت را بدهم برایم یک کودک شیرین زبان بودی؛ اما در خشکشویی پیرمرد پیرهنت را از من گرفت و یک برگه داد دستم که روی آن نوشته بود:پیرهن مردانه. هم قد و قامت منی و کمی هم بلندتر اما تا امروز که برگه خشکشویی را ندیده بودم باورم نمیشد! تو راستی پیرهن مردانه می پوشی؟ کِی این همه بزرگ شدی!