هر وقت میگم حالم خوب نیست میگه فول تایم کار کن اونطوری وقت نداری انقدر فکر کنی! اوج بد بودنت اینه که خسته میشی اما در کل حالت خوبه.