یکی از نشانه های خوشبختی از نگاه من این است که شخص با مجموعه ای از ایده های عملیاتی و فازبندی شده شهر را به مقصد روستایی کوچک ترک کند. و من مطمئنا روزی به این سطح از خوشبختی دست خواهم یافت.