تو با هرکس که میخندی گریه میکنی سفر میری رفت و آمد داری دوست و خیرخواهت نیست.دلیلی نداره ارتباطت با این گروه خراب بشه اما نباید یادت بره!
با افرادی که موضوع به این سادگی رو درک نمیکنن احساس امنیت روانی ندارم.