تا نشستم گفت کات کردین؟ گفتم نه! فقط دیگه نمیتونیم حرف بزنیم.
گفت چرا دست و پا میزنی اسمشو عوض کنی. کات کردین دیگه!