میگه عزیزم نمیخوام تخطئه شخصیتیت کنم اما قاطی کردی! بعد میپرسه ناراحت شدی؟ میگم سعی میکنم همه حرفهاتون رو جدی نگیرم؛ فقط بعضی مهم ترهاش.... میگه ناراحت نشدم از حرفت؛ شبیه یه فاتح حرف میزنه.
*عنوان از سعدی