"رقص مادیان ها" ی استاد چرمشیر رو میخوندم و با خودم فکر میکردم ما هنوز هم همین شکل زندگی میکنیم حدودا .
چقدر خوب آینه گذاشته بود تا تمام قد ببینیم خودمون رو.