علاقه و ارادت داشتن یه مسئله ی جداست از تابعیت محض و عروسک بودن!
دوستت داشتم و دارم اما این به معنای سپردن خودم و زندگیم به شما نیست. کنارم باش.بگذار خودم راه برم جای من تصمیم نگیر چون من در عین احترام و علاقه راه خودم رو میرم.
*عنوان از صائب تبریزی