با وجود شما دنیا محل قابل اسکانی به نظر میاد. شما چهار پنج نفر که اگر تو این دنیا نباشید جاذبه هم نمیتونه پای منو به سطح زمین بچسبونه.نمیخوام بگم به خاطر شما زنده ام اما دنیا بدون شما مثل هوای چند هفته اخیر تهران فقط باعث سردرد و اشک و قلب درد میشه.