پرسید خانوم شما همیشه اینجوری هستی یا گاهی هم باوقاری؟ یه لحظه حس کردم بندباز سیرک خلیل عقابم که چنین چیزی گفته! لبخند زدم فقط. چی میشد گفت به چنین آدمی!