من تلاش کردم اندازه ی قابش بشم اما تلاشم شکل مذبوحانه ای به خودش گرفت. کلا شخصیتم در تنگنا یه شکل دفرمه و سطحی و کمی احمقانه شده بود.