هشت یا نه سال پیش بود. هر وقت با هم حرف میزدیم نظر من این بود که زندگی فی النفسه با سختی عجین شده . اما رفیق جان میگفت تو هستی که سخت میگیری!

شنبه داشتیم حرف میزدیم.گفت چرا شرایط راه نفس برای آدم نمیذاره .جواب سوالش رو یک دهه پیش خودش داده بود.