هیچ وقت برای رسیدن به یک هدف منتظر همراهی هیچ کس نباش. زمان میگذره و هر بار بری جلوی آینه تصویر کسی رو می بینی که بهش بدهکاری. تنها برو. منم یه روز همین کارو کردم و تازه از اون روز زندگی شروع شد.