نشسته بودیم حرف میزدیم بی مقدمه سیل بارید از چشمهاش؛ چیزی نگفت.منم نپرسیدم.
چند روز بعد فکر کردم بپرسم خوبی؟ بگم بله غمی رو که با سکوت برگزار کردی من کشف کردم! گاهی جنس خوب بودنمون یه خوب بی موالات اعصاب خورد کن میشه.