فقیر و غنی بودن بیش از اینکه به پشتوانه مالی مربوط باشه منشعب از فرهنگ ماست. چه بسا هزینه هایی میکنیم بسیار لوکس و گران تا در پس اون آسیب هایی که به خاطر فقر دیدیم جبران کنیم اما به اکران عمومی گره های روحی ترمیم نشده تبدیل میشه و لو میریم.