گاهی از خودم می پرسم موضوعی که بخاطرش دلخورم یا آرامشم رو از دست دادم اصلا به من ربط داره؟! هر روز بیشتر  یقین میکنم درست تر و امن تر اینه که وسط داستان دیگران نباشم حتی با یه جمله و اظهار نظر و سوالی که جوابش برای من کارآمد نیست.