فکر میکنم بنشینم گل قلمه بزنم سبزی بکارم یا لباس بدوزم و فرش ببافم؛ یک زایش و خلق فردی با آرامش.
اما از کارهایی که شمردم هیچ کدوم رو بلد نیستم!