گفت وقتی می پرسم خوبی و تو میگی خوبم میترسم؛ اینجور وقتا انقدر حالت بده که از حرف زدن ناامید شدی:)

خنده پهن شد رو لبم؛ از شادی اینکه من رو خوب بلد بود.