نبود. اول فکر کردم رفته بعد متوجه شدم اصلا نیامده که رفته باشد.
باید انتخاب میکردم حالم چقدر بد بشود.پیاده شدم قدم زدم یک گلدان خریدم . انتخابم را کردم.نمیخواستم حالم را بد کند. اندوهم را کنار گذاشتم تا بعدا به بهانه ای دیگر به اشک ترجمه کنم. همه ی تلاشم را کردم در وصف آن روز نگویم غمگین بودم!