امشب بعد از مدتها به تن ناامید و تاریک این شهر باران تابید :)