خیال میکنم یک روز همه ی خودم را برمیدارم و میکوچم به زمینی کوچک و یکی یکی نشدنی ها را شدنی میکنم.خیالات بهشت زمین است.