گفت دخترجون این شال هیچ وقت دور ننداز حتی اگر کهنه شد. با هر گره ش یه ذکر گفتم.

به دستهاش نگاه کردم؛ گرم بود.