عزیزترینم، به یاد داشته باش هیچ کس به ما قول نداده که عادلانه و منصفانه با ما رفتار کنه. با این همه از دوست داشتن و بودن کنار دیگران صرف نظر نکن.