در هر ترک وابستگی و فقدان و طرد شدنی یک آزادی هست .
آزادی لزوما بخش خوب ماجرا نیست، خاصه آنکه ندانیم با آن چه کنیم.